Strona główna

Jeśli masz dziecko w wieku przedszkolnym:
Czy chcesz by jego dzieciństwo było szczęśliwe i atrakcyjne?
Czy chcesz, aby przebywało w doborowym towarzystwie?
Czy chcesz zapewnić swojemu dziecku możliwość odniesienia sukcesu?
Już nie szukaj! Znalazłeś!

 

Szanowni Rodzice

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niektórych szkołach podstawowych. 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019  w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. 

 

https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 66/WO/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 stycznia 2018 r.


Terminy przeprowadzania postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, na rok szkolny 2018/2019


 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 20 lutego 2018 r. godz.12.00

do 5 marca2018 r. godz.15.00

od 20 sierpnia 2018 r.

do 22 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy.

od 6 marca 2018 r.

do 9 marca 2018 r.

od 23 sierpnia 2018 r.

do 24 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

27 marca 2018 r.
godz. 12:00

27 sierpnia 2018 r.
godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 27 marca 2018 r. godz. 13.00

do 6 kwietnia 2018 r. godz. 16.00.

od 28 sierpnia 2018 r

do 29 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10 kwietnia 2018 r.
godz. 12:00

30 sierpnia 2018 r.
godz. 12:00

 

Sekap
Menu